Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  DİLKO Yayıncılık olarak; müşterilerimiz, takipçilerimiz, abonelerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir. Söz konusu kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla DİLKO Yayıncılık tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; müşterilerimize, takipçilerimize, abonelerimize, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri DİLKO Yayıncılık tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP  

DİLKO Yayıncılık tarafından kişisel veriler, DİLKO Yayıncılık’nın takipçi, müşteri ve abone profillerinin belirlenmesi, bu kişilere daha iyi ve verimli, doğru hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesini geliştirme, yayınevinin ürünlerinin tanıtımının yapılması ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir: 

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.  

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; 

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu DİLKO Yayıncılık’ın bilgi@dilkoyayincilik.com elektronik posta adresine elektronik posta göndererek veya DİLKO Yayıncılık’ın Merkez ofisine yazılı başvuruda bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.